ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

ตำรวจน้ำ กก.7 บก.รน. ร่วมกับ กก.2(ชป.2 เรือตรวจการณ์ 817 ปทุมวัน 2) และ กก.6 บก.รน. จับกุมเรือดัดแปลงบรรทุกน้ำมันลักลอบรับและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 เวลา 17.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปนม.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ  ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์  นุชนารถ  ผบก.รน./หน.ชป.รน. ศปนม.ตร., พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบก.ศพฐ.9 , พ.ต.อ.ศราวุฒิ ลิจฉวีราช รอง ผบก.รน.,พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผกก. ๗ บก.รน./รอง หน.ชป.ส่วนกลางที่ 12 ศปนม.ตร., พ.ต.อ.นิรัตน์ ช่วยจิตต์ ผกก.๒ บก.รน./รอง หน.ชป.สืบสวนที่ 1 ชป.รน. ศปนม.ตร., พ.ต.อ.วัชชิรานนท์ นนท์นา ผกก.6 บก.รน.,พ.ต.อ.หญิง วีณา พรมสิทธิ์ นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.9/หน.ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 8 ศปนม.ตร. , พ.ต.ท.นัฐพงศ์ ตาแก้ว รอง ผกก.7 บก.รน./หน.เรือตรวจการณ์ 817 ชป.รน., พ.ต.ท. อนุราช วิมล รอง ผกก.6 บก.รน.,พ.ต.ท.อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักดิ์ รอง ผกก.2 บก.รน. , พ.ต.ท.อนิรุทธิ์ สอรักษา สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน., พ.ต.ท.กิตติพงศ์ พึ่งชมภู สว.ส.รน.4 กก.6 บก.รน., ว่าที่ พ.ต.ท. ชยพล โตโส สว.ส.รน.5 กก.6 บก.รน.
ได้ร่วมสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ กก.7 บก.รน. นำโดย พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. หัวหน้าชุดจับกุม,พ.ต.ท.ภราดร สวัสดี สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน.,พ.ต.ต.จิรายุทธ์ แก้วด้วง สว.ส.รน.3 กก.7 บก.รน.,ร.ต.อ.นรวิชญ์ ฤทธิผล รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.1 กก.7 บก.รน., ด.ต.ชัยยา ลัดดาวรากรณ์, จ.ส.ต.สราวุธ ตู้เซ่ง, ส.ต.ต.นวพล ไชยชนะ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.7 บก.รน.,ด.ต.ไซยิ หะมิงมะ ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.7 บก.รน., ด.ต.สมโภช เพ็ชรมณี, ด.ต.สมเกียรติ บุญไห้, ด.ต.ศิลปกร เขียวชอุ่ม, ด.ต.สุธน เวทโอสถ, ด.ต.กึกก้อง พื้นผา ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.7 บก.รน.
เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการเรือ 817 (ปทุมวัน 2) ปนม.รน. นำโดย พ.ต.ต.นิวัติ เฉ่งไล่ สว. กก.2 บก.รน.,ร.ต.ท.ภาสวิชญ์  ยรรยงเลิศ รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.7 บก.รน.,ด.ต.ธนวิชญ์ เกตุทอง ผบ.หมู่ กก.7 บก.รน.,ด.ต.นิรุทธิ์ ชวนโพธิ์,ส.ต.ท.สักทอง ยศปัญญา,ส.ต.ท.สุรชัย ไพรัตน์,ส.ต.ท.ปรวรรต สายทอง,ส.ต.ท.ณัฐสิทธิ์ ลาดสะอาด, ส.ต.ท.อรรถชัย ศรีชัยชิต, ส.ต.ต.ศุภชัย บรรพโคต ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน.
– จับกุม : เรือดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ “เรือสุรศักดิ์1” พร้อมลูกเรือจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายระกะรียา กาเด อายุ 52 ปี ทำหน้าที่เป็นไต๋เรือ 2.นายสมัชญา กาเด อายุ 21 ปี 3.นายณัฐพล ณ นคร อายุ 20 ปี
– พร้อมของกลาง : 11 รายการ ประกอบด้วย 1.เรือดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันมีชื่อบริเวณหัวเรือชื่อ สุรสิทธิ์ 1 หมายเลขทะเบียนเรือ 329002072 ตัวเรือทำด้วยไม้ เก๋งเรือสีเทา ตัวเรือสีเทา จำนวน 1 ลำ
2.น้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล B0) จำนวนประมาณ 21,000 ลิตร
และของกลางอื่นๆตามบันทึกจับกุม
– สถานที่จับกุม : บริเวณทะเลอาณาเขต (ระยะ 9 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานตรง) ห่างจากทุ่นไฟปากร่อง จว.สงขลา ประมาณ 90 ไมล์ทะเล ตำบลที่ แลตติจูด 8 องศา 49 ลิปดาเหนือ  ลองจิจูด 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก
– ช้อหา: “ร่วมกันนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร(น้ำมันดีเซล) อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 242 ,ร่วมกันประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่ 2 ข้อ 61(2) ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม มาตรา 7 , มาตรา 65  พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542” และข้อหาอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่ง พงส.สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป3 111 2222 3333