ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ(Sub-Division 7 Marine Police Division)

กก.7 บก.รน. จับกุมเรือเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ

22 ก.พ.67 พ.ต.ท.ก้องเกียรติ เหมทานนท์ รอง ผกก.๗ บก.รน./ผบ.เรือ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช สว.ส.รน.๑ กก.๗ บก.รน./หน.เรือ, ร.ต.อ.ภาสวิชญ์ ยรรยงเลิศ รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ)ส.รน.๒ กก.๗ บก.รน./ผค.เรือ และ กำลังพล กก.๗ บก.รน.
🚨จับกุมเรือเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ ผู้ต้องหาจำนวน ๑๑ ราย ขณะทำการประมงละเมิดสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้
⛴️เรือประมงชื่อ บี.แอล. ๙๒๔๓ ที.เอส. (BL ๙๒๔๓ TS) ชนิดคราดปลิง
🇻🇳ผู้ต้องหาจำนวน ๕ ราย
๑.นาย Le Huu Tinh (เล ฮู ติง) อายุ ๒๕ ปี สัญชาติ เวียดนาม ผู้ควบคุมเรือ
๒.นาย Phan Van Vinh (ฟาน วัน วิน) อายุ ๕๖ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๓.นาย Le Quang Vinh (เลอ กวาง วิน) อายุ ๓๘ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๔.นาย Nguyen Duoc be (เหงียน ต๊อก เบ) อายุ ๓๗ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๕.นาย Luong Van Chong (เลือง วัน ชอง) อายุ ๔๐ ปี สัญชาติ เวียดนาม
❌โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน
๑.ผู้ถูกจับกุมที่ ๑ – ๕ เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เข้ามาตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่ กระทำผิดตามมาตรา ๑๑ และ ๖๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒.ผู้ถูกจับกุมที่ ๑ – ๕ เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘๑ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓.ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘
๔.ร่วมกันใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง (พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ม.๑๐ ประกอบ ม.๑๒๓ วรรค ๓)
และกล่าวหาผู้ถูกจับกุม ที่ ๑ เพิ่มเติมว่า
๑ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ นำพาหนะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖ วรรค ๑ และ ๖๖ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒ เป็นเจ้าของเรือ/เป็นผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ/เรือเป็นของคนต่างด้าวทำการประมงในเขตการประมงไทย อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗(๑) และมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
๓ มี ใช้ เครื่องวิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘
๔ ตั้งสถานีเครื่องวิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘
๕ นำเรือออกมาใช้โดยไม่มีใบอนุญาตการใช้เรือ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๗ แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๖ ทำหน้าที่ในเรือโดยไม่มีใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๘ แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๗ นำเรือประมงที่มิใช่เรือไทย ที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘
และกล่าวหาผู้ถูกจับกุมที่ ๒-๕ เพิ่มเติมว่า
เป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว อันเป็นความผิด ตามมาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๑๑ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการทำประมงในเขตการทำประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
🏠สถานที่จับกุม ละติจูด ๗ องศา ๔๑.๙ ลิปดาเหนือ ลองติจูด ๑๐๑ องศา ๑๗.๓ ลิปดาตะวันออก ซึ่งห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๔๓ ไมล์ทะเลโดยประมาณ
พร้อมด้วยของกลางจำนวน ๑๐ รายการ
⛴️เรือประมงชื่อ บี.แอล. ๑๒๔๒ (BL 1242) ชนิดคราดปลิง
🇻🇳ผู้ต้องหาจำนวน ๖ ราย
๑.นาย Le Thanh An (เลอ ทัน อัน) อายุ ๒๙ ปี สัญชาติ เวียดนาม ผู้ควบคุมเรือ
๒.นาย Nguyen Thanh Mong (เหงียน ทัน มง) อายุ ๔๖ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๓.นาย Pham Van Lam (ฟาม วัน ลัม) อายุ ๓๒ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๔.นาย Nguyen Van Loi (เหงียน วัน ลอย) อายุ ๔๑ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๕.นาย Phan Vu Quynh (ฟาน วู กวีง) อายุ ๔๓ ปี สัญชาติ เวียดนาม
๖.นาย Huynh Phuoc Tho (ฮวิน เฟือก โถ) อายุ ๒๖ ปี สัญชาติ เวียดนาม
❌โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน
๑.ผู้ถูกจับกุมที่ ๑ – ๕ เป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เข้ามาตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่ กระทำผิดตามมาตรา ๑๑ และ ๖๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒.ผู้ถูกจับกุมที่ ๑ – ๕ เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๘๑ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓.ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘
๔.ร่วมกันใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง (พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ม.๑๐ ประกอบ ม.๑๒๓ วรรค ๓)
และกล่าวหาผู้ถูกจับกุม ที่ ๑ เพิ่มเติมว่า
๑ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ นำพาหนะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖ วรรค ๑ และ ๖๖ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒ เป็นเจ้าของเรือ/เป็นผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนใช้เรือที่มีสัญชาติต่างประเทศ/เรือเป็นของคนต่างด้าวทำการประมงในเขตการประมงไทย อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗(๑) และมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
๓ มี ใช้ เครื่องวิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘
๔ ตั้งสถานีเครื่องวิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘
๕ นำเรือออกมาใช้โดยไม่มีใบอนุญาตการใช้เรือ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๗ แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๖ ทำหน้าที่ในเรือโดยไม่มีใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ กระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๘ แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๗ นำเรือประมงที่มิใช่เรือไทย ที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๔ แห่ง พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘
และกล่าวหาผู้ถูกจับกุมที่ ๒-๕ เพิ่มเติมว่า
เป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว อันเป็นความผิด ตามมาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๑๑ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการทำประมงในเขตการทำประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
🏠สถานที่จับกุม ละติจูด ๗ องศา ๔๐.๙ ลิปดาเหนือ ลองติจูด ๑๐๑ องศา ๑๖.๓ ลิปดาตะวันออก ซึ่งห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๔๓ ไมล์ทะเลโดยประมาณ
พร้อมด้วยของกลางจำนวน ๑๐ รายการ

409026757_824311383063706_4778135223231059821_n

409075244_824311366397041_8075029552428857409_n

409077314_824311273063717_6280689600019174401_n

409108436_824311326397045_3697874890011445119_n

429591385_824311246397053_5197343262820060128_n

429686204_824311166397061_6025133794633875226_n