315450182_1209184983028341_386552255504814623_n
 
กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ
มีพื้นที่รับผิดชอบในลำน้ำ ชายฝั่งทะเล และในทะเล อ่าวไทย เขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส ความยาวตลอดแนวชายฝั่งจากบริเวณปากคลองระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ถึงสุดเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๑๗๐ ไมล์ทะเล ( ๓๐๖ ก.ม. ) โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลประมาณ ๖,๗๕๗ ตารางไมล์ทะเล และในทะเลสาบสงขลา ตลอดเขตพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
S__770650

 ที่ตั้ง 1/9 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง
จว.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-311140 โทรสาร 074-314515