กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ

พันธกิจ

1.การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

2.ใช้กำลังตำรวจในการรักษาอธิปไตยของชาติ การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์และระบบยุทธศาสตร์ที่สมดุล กะทัดรัดและทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

4.ใช้ศักยภาพขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย

5.บริหารจัดการหน่วยภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี